- Kirishima

Onami Pond (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017

View from Mt.Karagunidake (韓国岳), Kagoshima, Japan. 2017

View from Mt.Karagunidake (韓国岳), Kagoshima, Japan. 2017

Onami Pond (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017

Onami Pond (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017

View from Onami Pond (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017

Onami Pond Daybreak (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017

Onami Pond Daybreak (大浪池), Kagoshima, Japan. 2017